Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych pozyskiwanych i przetwarzanych w ramach działania strony nsf-festiwal.pl jest Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury mieszczącego się przy ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP 823-000-23-72, REGON 000841768.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt pod adresem iod@sokolowpodl.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo i prywatność.
 4. Strona nsf-festiwal.pl nie gromadzi danych osobowych użytkowników innych niż administratorzy i redaktorzy strony, nie przetwarza, nie udostępnia ani nie wykorzystuje w celach marketingowych danych przekazywanych przez użytkowników portalu.
 5. Dane osobowe autorów artykułów udostępnianie są nam dobrowolnie przez ich właścicieli, są to: imię, nazwisko. W niektórych przypadkach dane te mogą być publicznie dostępne na stronie i indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.
 6. Jeśli jesteś redaktorem strony, to przetwarzamy dane osobowe, które podajesz w swoim profilu użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail. Wszyscy użytkownicy mogą wyświetlać, edytować lub usuwać swoje dane osobowe w dowolnym momencie (z wyjątkiem tego, że nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy witryny mogą również wyświetlać i edytować te informacje.
 7. Dane na naszej stronie, takie jak imiona, nazwiska, wizerunek osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury (konkursach, festiwalach, koncertach itd.) są publikowane w celu promocji tych wydarzeń. Dane te podawane są dobrowolnie przez uczestników wydarzeń, ich publikacja wynika z przepisów określonych w regulaminach wydarzeń.

Dane udostępniane przez przeglądarkę

 1. Podczas użytkowania strony zbierane są dane wynikające z ogólnych zasad realizowania połączeń internetowych. Przeglądarki udostępniają dane takie jak:
  • nazwa i wersja przeglądarki internetowej
  • ustawienia języka
  • strona odsyłająca
  • data i godzina wysłania żądania do serwera
  • IP z którego zostało wysłane żądanie
 1. Dane te są przechowywane są w logach systemowych i wykorzystywane są do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony. Dzięki temu możemy zapewnić poprawne działanie strony, a także ulepszać jej strukturę i zawartość.
 2. Adresy IP zbierane przez portal nie mają na celu identyfikacji naszych użytkowników, ani nie są nigdzie ujawniane.

Jakie masz prawa do swoich danych
Jeśli masz konto na tej stronie, możesz poprosić o przesłanie wyeksportowanego pliku danych osobowych, które posiadamy o Tobie, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Nie obejmuje to żadnych danych, które musimy przechowywać w celach administracyjnych, prawnych lub w celach bezpieczeństwa.

 

Pliki cookies

Informacje podstawowe

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Posiadanie konta a pliki cookies

Jeśli masz konto i logujesz się do tej witryny, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera danych osobowych i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki.

Ponadto na stronie wykorzystujemy pliki „stałe”. Są one związane np. z opcją „Zapamiętaj mnie”. Możesz je w każdej chwili usunąć w ustawieniach przeglądarki.

Osadzone treści z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści osadzone, np. filmy w serwisie Youtube, publikacje w serwisie issuu itp. Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Administratorem zebranych w ten sposób danych są właściciele tych witryn.

 

 

Privacy Policy

Basic information

 1. The administrator of personal data obtained and processed as part of the operation of the nsf-festiwal.pl website is the Director of the Sokołowski Cultural Center located at ul. Wolności 27, 08-300 Sokołów Podlaski, NIP 823-000-23-72, REGON number 000841768.
 2. The administrator has appointed a Data Protection Officer who can be contacted at iod@sokolowpodl.pl.
 3. Personal data is processed in accordance with the provisions on the protection of personal data in a way that guarantees their security and privacy.
 4. The nsf-festiwal.pl website does not collect personal data of users other than website administrators and editors. The website does not share or use for marketing purposes the data provided by portal users.
 5. If you are the editor of the website, we process personal data that you provide in your user profile: name, surname, email address. All users can view, edit or delete their personal data at any time (except that they cannot change their username). Webite administrators can also view and edit this information.
 6. Data on our website, such as names, surnames, and images of people participating in events organized by Sokołowski Ośrodek Kultury (competitions, festivals, concerts, etc.) are published to promote these events. These data are provided voluntarily by event participants, their publication results from the provisions set out in the event regulations.

Data shared by the browser

 1. When using the website, data resulting from the general principles of making Internet connections are collected. Browsers provide data such as:
  • browser name and version
  • language settings
  • referrer
  • date and time the request was sent to the server
  • IP from which the request was sent
 2. These data are stored in system logs and are used to create statistics that help understand how website users use the site. Thanks to this, we can ensure the correct operation of the page, as well as improve its structure and content.
 3. The IP addresses collected by the portal are not intended to identify our users, nor are they disclosed anywhere.

What rights do you have about your data?

If you have an account on this page, you can request to send an exported personal data file that we have about you, including any data that you have provided to us. You can also request the deletion of any personal information we hold about you. This does not include any data that we must store for administrative, legal or security purposes.

 

Cookies

Basic information

„Cookies” should be understood as IT data, in particular text files, stored in users’ terminal equipment intended for using websites. These files allow to recognize the user’s device and properly display the website tailored to his individual preferences. „Cookies” usually contain the name of the website from which they originate, their storage time on the end device and a unique number.

Cookies information for users with account

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain personal data and is deleted when you close your browser.

In addition, we use „permanent” files on the site. They are associated, for example, with the „Remember me” option. You can delete them at any time in your browser settings.

Embedded content from other websites

The articles on this page may contain embedded content, e.g. videos on Youtube, publications on the issuu site, etc. Embedded content from other websites behave similarly as if the user had visited a specific site directly.

Sites can collect information about you, use cookies, attach additional external tracking systems, and monitor your interactions with embedded material, including tracking your interactions with embedded material if you have an account and are logged in to that site. The administrator of the data collected in this way is the owners of these sites.